Celem sieci współpracy i samokształcenia jest przygotowanie nauczyciela do analizy dziedzictwa przemysłowego i myśli technicznej w regionie, wskazanie interesujących materiałów wspomagających realizację projektu edukacyjnego z wykorzystaniem TIK.

Sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego, skupiająca Uczestników wokół przygotowywania akademii szkolnych i przedstawień teatralnych w języku angielskim.

Sieć współpracy i samokształcenia ma na celu wymianę doświadczeń we wspieraniu rozwoju ucznia na zajęciach specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sieć współpracy i samokształcenia adresowana do nauczycieli wychowawców w celu nawiązania współpracy, wymiany pomysłów oraz doświadczeń. Rozwijania kompetencji wychowawczych oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych na płaszczyźnie uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrektor.

W ramach sieci omówione również zostaną różne narzędzia pracy nauczyciela wychowawcy pomocne w nauczaniu stacjonarnym jak i zdalnym.

Sieć współpracy i samokształcenia jest adresowana do nauczycieli historii, religii oraz wszystkich tych nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie grywalizacji oraz w zakresie wzmacniania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród naszych uczniów. Pracą sieci koordynuje Pani Elżbieta Straszak. W ramach sieci zapoznają się Państwo z różnymi sposobami wykorzystania gier i zabaw, do kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych naszych uczniów. Zapoznają się Państwo z zasobami i narzędziami internetowymi oraz z przykładami dobrej praktyki pedagogicznej w realizacji tego zadania.

Sieć współpracy i samokształcenia „Szkolnictwo branżowe – uczymy po nowemu" adresowana jest do nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Celem funkcjonowania sieci jest dzielenie się doświadczeniem, tworzenie nowych rozwiązań, pozyskiwanie pracodawców i instytucji działających na rzecz szkolnictwa zawodowego. Spotkania odbywają się na platformie MOODLE i stacjonarnie (warsztaty).

Sieć współpracy i samokształcenia skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania w roli  opiekuna samorządu uczniowskiego. W ramach pracy na platformie MOODLE oraz w czasie spotkań stacjonarnych uczestnicy sieci dzielić się będą własnymi doświadczeniami, analizować dobre praktyki w oparciu o OZE, poszerzać swoje kompetencje w obszarze partycypacji uczniów i nauczycieli w  działaniach samorządu.

Sieć adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, którzy dostrzegają potrzebę i znaczenie aktywności fizycznej w życiu małego dziecka. Celem sieci jest umożliwienie spotkania się nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, wzajemna wymiana ich doświadczeń oraz wspólne planowanie nowych rozwiązań mających na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci na I etapie edukacyjnym.