Available courses

Sieć adresowana jest do nauczycieli pracujących z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej, zainteresowanych promowaniem zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.  W ramach spotkań stacjonarnych oraz  na platformie Moodle uczestnicy zdobywają  wiedzę i umiejętności związane z obszarem tematycznym sieci, a także wymieniają się swoimi doświadczeniami i omawiają przykłady dobrej praktyki zrealizowanej w swoich placówkach.

Sieć dla pedagogów specjalnych w aspekcie podnoszenia jakości pracy pedagogów specjalnych na rzecz optymalnego wsparcia każdego dziecka, ucznia. Przestrzeń sieci ma służyć  wymianie doświadczeń, refleksji oraz nawiązywaniu współpracy pedagogów specjalnych. Tematem przewodnim będzie dyskusja wokół roli i zadań pedagogów specjalnych.

Sieć przeznaczona jest dla nauczycieli języka polskiego, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie wykorzystania różnych narzędzi TIK na swoich lekcjach.

Zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia na temat pracy z uczniem z doświadczeniem migracji. Przedstawimy m.in. propozycje, jak pracować z uczniem z doświadczeniami migracji i jakie aktywności wykorzystać do integracji uczniów w klasie wielokulturowej. W programie sieci znajduje się również prezentacja przykładów dobrej praktyki, propozycje narzędzi TIK i materiałów dydaktycznych przydatnych do pracy wychowawczo-dydaktycznej z uczniem cudzoziemskim oraz zasoby internetowe do samodoskonalenia się w tym zakresie.

Sieć współpracy i samokształcenia adresowana jest do wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach sieci omówione zostaną różne narzędzia webowe pracy nauczyciela pomocne w procesie dydaktycznym. Celem wymiany doświadczeń uczestnicy będą mogli wypracować i udostępnić własne materiały.

Sieć współpracy i samokształcenia "Samorząd Uczniowski na Czasie. Inspirownik nauczyciela opiekuna SU" adresowana jest do nauczycieli opiekunów SU w szkołach podstawowych, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie wspierania działań dzieci w czasie pandemii. W ramach pracy na platformie MOODLE oraz w czasie spotkań online uczestnicy sieci dzielić się będą własnymi doświadczeniami, analizować dobre praktyki w oparciu o OZE, poszerzać swoje kompetencje w obszarze praca zespołowa nauczycieli i uczniów.

Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu e-learningowym "Narzędzia online do tworzenia rebusów i gier interaktywnych".

Emaze używane jest w ponad 90 krajach przez ponad 50 milionów użytkowników. Dzięki tej aplikacji możemy utworzyć m.in. niesamowite prezentacje cyfrowe, łącząc obraz, dźwięk oraz tekst. Intuicyjne użycie dostępnych narzędzi oraz wybór szablonów sprzyja twórczym i kreatywnym pomysłom, przeniesionym cyfrowo na ekran dostępnych urządzeń mobilnych i tablic interaktywnych. Mały wysiłek – duży efekt!

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcieliby tworzyć krótkie filmiki promujące szkołę i działania edukacyjne, wychowawcze oraz opiekuńcze. Wystarczy przygotować zdjęcia, przykładowo z konkursów, imprez i uroczystości szkolnych, wideoklipy oraz krótkie teksty i ułożyć je według dostępnych szablonów, wybierając pasujący podkład muzyczny. Animoto, czyli internetowy edytor wideo, otrzymał w 2009 roku nagrodę Webby Award za najlepszą usługę internetową i aplikację roku.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami na temat programu eTwinning. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  którzy mają odwagę podjąć nowe wyzwanie edukacyjne. Nauczyciele przejdą wszystkie kroki rejestracji, zapoznają się m.in. z najważniejszymi pojęciami związanymi z programem. Dodatkowym wsparciem dla uczestników szkolenia są  instrukcje użycia ciekawych narzędzi cyfrowych, służących m.in. do zaprezentowania efektów pracy uczniów w projekcie.

Kurs ten jest adresowany do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy za pomocą aktywności ludycznych chcą rozwinąć świadomość ekologiczną swoich uczniów.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli bibliotekarzy oraz wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Plickers jest narzędziem cyfrowym wykorzystywanym przede wszystkim w edukacji. Dzięki Plickers można przeprowadzić testy, quizy czy ankiety. Zaletą tego edukacyjnego narzędzia jest to, że uczniowie (w nauczaniu stacjonarnym) nie potrzebują do tego żadnych urządzeń mobilnych. Jedynie nauczyciel przy pomocy swojej komórki (tableta) skanuje odpowiedzi uczniów ze specjalnych kart. Celem szkolenia jest nie tylko szczegółowe zapoznanie uczestników z opcjami wykorzystania Plickers w sali lekcyjnej, lecz także z nową funkcją – e-learning. Opcja ta pozwala na zdalne przeprowadzenie np. testów.

Szkolenie odbywa się online na platformie e-learningowej MOODLE od poniedziałku do poniedziałku.

Celem kursu jest poznanie narzędzi do diagnozy i sposobów kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym oraz opracowanie planu ich wspomagania.

Wspomaganie nauczycieli przedszkola w procesie diagnozy i kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli doradców-metodycznych została stworzona w celu wymiany doswiadczeń w ramach dobrej praktyki.

Panel testowy dla nauczycieli-doradców metodycznych.

W myśl nowej podstawy programowej bardzo ważne jest kształtowanie myślenia algorytmicznego. W ramach korelacji przedmiotowej zostaną wypracowane na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia algorytmy rozwiązań sytuacji problemowych z różnych przedmiotów kształcenia ogólnego.

Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, do wychowawców, którym zależy na tworzeniu w szkole środowiska przyjaznego uczniom i sprzyjającego zapobieganiu podejmowania przez nich zachowań ryzykownych. Celem sieci jest rozwijanie umiejętności w zakresie profilaktyki uzależnień, dzielenie się wiedzą oraz wymiana między uczestnikami doświadczeń w tym zakresie.

Miejsce wirtualnej współpracy nauczycieli-uczestników szkolenia b-learningowego „Sherlocku do dzieła!” – wykorzystanie elementów kodowania i szyfrowania w pracy z uczniami. Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe zajęcia, podczas których można wykorzystywać kody i szyfry w pracy z uczniami.

Miejsce wirtualnej współpracy nauczycieli – uczestników sieci "Matematyka jako intelektualna przygoda - rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela". Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą obejmuje 218 godzin dydaktycznych. Jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką. Jest realizowany w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. ramowy plan i program kursu.

Kurs adresowany jest do nauczycieli przedmiotów artystycznych i entuzjastów sztuki. Celem szkolenia  jest wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli, którzy zajmują się edukacją artystyczną na każdym etapie edukacyjnym. Podczas kursu dowiemy się jak inicjować przestrzeń artystyczną za pomocą różnych metod i form pracy z wykorzystaniem zasobów internetowych, nowoczesnych technologii. Nabędziemy umiejętności praktycznego poruszania się w przestrzeni wirtualnej,zdobytą wiedzę wykorzystamy na zajęciach artystycznych, pozalekcyjnych oraz innych przedmiotach humanistycznych.

Szkolenie skierowane do nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu (w ramach projektu Erasmus+)

Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Wirtualne laboratoria – nauczanie przez odkrywanie”

Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Pierwsza pomoc przedmedyczna. Opracowanie otwartych zasobów edukacyjnych".

Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Kodowanie i programowanie w edukacji ekologicznej i globalnej"

W ramach sieci proponujemy Państwu omówienie zagadnień związanych z planowaniem procesu edukacyjno-wychowawczego z uwzględnieniem  potrzeb ucznia przejawiającego trudności w nauce. Oferujemy Państwu wzajemną wymianę doświadczeń, spotkania z ekspertami, zapoznanie się otwartymi zasobami edukacyjnymi, wspólne planowanie nowych rozwiązań  i tworzenie materiałów dydaktycznych przydanych w pracy z uczniem z trudnościami w nauce.

Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Nauczanie przez badanie, doświadczanie oraz eksperymentowanie"

Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym „Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych”.

Miejsce wirtualnej współpracy nauczyciel i – szkolenia b-learningowego „Eksperymentowanie w edukacji przyrodniczej". Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe zajęcia, podczas których można wykorzystywać doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w pracy z uczniami.

Baza materiałów oraz miejsce wirtualnych spotkań nauczycieli – uczestników kursu b-learningowego „Efektywne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych podczas zajęć z edukacji ekologicznej i globalnej”.

Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli – uczestników kursu b-learningowego "Kreatywne nauczanie przyrody". Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe, interaktywne ćwiczenia opracowane z wykorzystaniem aplikacji LearningApps.

Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Celem szkolenia  jest  przygotowanie nauczyciela do stosowanie w edukacji zajęć, które pozwolą na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych dzieci przez zastosowanie różnorodnych metod i form pracy (pedagogika zabawy, synestezja, twórczość plastyczna i muzyczna).

Sieć adresowana jest do nauczycieli pracujących z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej, zainteresowanych promowaniem zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.  W ramach spotkań stacjonarnych oraz  na platformie Moodle uczestnicy zdobywają  wiedzę i umiejętności związane z obszarem tematycznym sieci, a także wymieniają się swoimi doświadczeniami i omawiają przykłady dobrej praktyki zrealizowanej w swoich placówkach.

Sieć współpracy i samokształcenia "Wspieranie nauczycieli przedmiotów artystycznych w planowaniu pracy dydaktycznej z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych" adresowana jest do nauczycieli przedmiotów artystycznych i entuzjastów, którzy chcą „wziąć kulturę i sztukę w swoje ręce”, rozwijać umiejętności plastyczne i muzyczne na swoich zajęciach. Celem funkcjonowania sieci jest dzielenie się doświadczeniem, tworzenie nowych rozwiązań, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, artystów i instytucji działających na rzecz kultury i sztuki. Spotkania odbywają się na platformie MOODLE i online.

Kurs prowadzony jest w formule blended learning (mieszanej).Składa się z trzech modułów merytorycznych (razem 15 godzin dydaktycznych w tym 5 online). Uczestnicy kursu podczas wykładu zostaną zapoznani z rodzajami gier i zabaw dydaktycznych i ich znaczeniem w stymulowaniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W formie pracy warsztatowej wypracują zabawy stymulujące percepcję wzrokową, słuchową motorykę małą  oraz zabawy rozwijające zmysły.

Kurs adresowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy w ramach swojego przedmiotu chcą poprawnie pod względem organizacyjnym i merytorycznym realizować obszar tematyczny „edukacja zdrowotna”, wyodrębniony w treściach przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym.

Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do analizy krajobrazu kulturowego regionu, wskazanie interesujących materiałów pomocniczych w realizacji projektu edukacyjnego.

Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, do wychowawców, chcących podnieść jakość wzajemnych kontaktów szkoła - rodzice, pragnących lepiej zrozumieć wartość partnerstwa w oświacie oraz wagę podmiotowości rodziców w systemie edukacyjnym.

Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego celem jest poszerzenie kompetencji nauczycieli odnośnie wyszukiwania informacji w internecie i wykorzystania ich w celach edukacyjnych.

Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz nauczycieli bibliotekarzy, którzy chcieliby wykorzystać rejestrator ekranu Loom w pracy zdalnej z uczniami oraz rozwijać swoje kompetencje w zakresie TiKu.

Celem sieci współpracy i samokształcenia jest przygotowanie nauczyciela do analizy dziedzictwa przemysłowego i myśli technicznej w regionie, wskazanie interesujących materiałów wspomagających realizację projektu edukacyjnego z wykorzystaniem TIK.

Sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego, skupiająca Uczestników wokół przygotowywania akademii szkolnych i przedstawień teatralnych w języku angielskim.

Sieć współpracy i samokształcenia ma na celu wymianę doświadczeń we wspieraniu rozwoju ucznia na zajęciach specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sieć współpracy i samokształcenia adresowana do nauczycieli wychowawców w celu nawiązania współpracy, wymiany pomysłów oraz doświadczeń. Rozwijania kompetencji wychowawczych oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych na płaszczyźnie uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrektor.

W ramach sieci omówione również zostaną różne narzędzia pracy nauczyciela wychowawcy pomocne w nauczaniu stacjonarnym jak i zdalnym.

Sieć współpracy i samokształcenia jest adresowana do nauczycieli historii, religii oraz wszystkich tych nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie grywalizacji oraz w zakresie wzmacniania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród naszych uczniów. Pracą sieci koordynuje Pani Elżbieta Straszak. W ramach sieci zapoznają się Państwo z różnymi sposobami wykorzystania gier i zabaw, do kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych naszych uczniów. Zapoznają się Państwo z zasobami i narzędziami internetowymi oraz z przykładami dobrej praktyki pedagogicznej w realizacji tego zadania.

Sieć współpracy i samokształcenia „Szkolnictwo branżowe – uczymy po nowemu" adresowana jest do nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Celem funkcjonowania sieci jest dzielenie się doświadczeniem, tworzenie nowych rozwiązań, pozyskiwanie pracodawców i instytucji działających na rzecz szkolnictwa zawodowego. Spotkania odbywają się na platformie MOODLE i stacjonarnie (warsztaty).

Sieć współpracy i samokształcenia skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania w roli  opiekuna samorządu uczniowskiego. W ramach pracy na platformie MOODLE oraz w czasie spotkań stacjonarnych uczestnicy sieci dzielić się będą własnymi doświadczeniami, analizować dobre praktyki w oparciu o OZE, poszerzać swoje kompetencje w obszarze partycypacji uczniów i nauczycieli w  działaniach samorządu.

Sieć adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, którzy dostrzegają potrzebę i znaczenie aktywności fizycznej w życiu małego dziecka. Celem sieci jest umożliwienie spotkania się nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, wzajemna wymiana ich doświadczeń oraz wspólne planowanie nowych rozwiązań mających na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci na I etapie edukacyjnym.

Znajdą tu Państwo wirtualną przestrzeń przeznaczoną do testowania funkcjonalności platformy MOODLE. 

Zapraszam smile

Zgoda Śląskiego Kuratora Oświaty WE-DN. 5471.1.14.2019

Kurs jest adresowany do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne  do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu i posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm).

Czas trwania kursu: 150 godzin dydaktycznych, w tym:

  1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
  2. Metodyka nauczania – 90 godz., w tym hospitacja zajęć 20 godzin.